Iichiko Saiten Shochu 100 Barley

Iichiko Saiten Shochu 100 Barley